Algemene voorwaarden training “Snel leren = leuk leren”

Algemene voorwaarden voor training en coaching door

Mildred van het Schip, Coaching Lisse

KvK 50721941, gevestigd te Lisse, versie 1 december 2014

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten ter zake door of namens verzorgde Coaching Lisse training en coaching.
 2. Andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Coaching Lisse en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Inschrijving

 1. Inschrijven voor een cursus of coaching gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in

behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Coaching Lisse bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Coaching Lisse behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

 1. Er is een maximaal van 5 deelnemers, wanneer dit maximum aantal bereikt is en u niet meer deel kunt nemen aan de cursus, wordt een alternatieve datum geboden, zie ook artikel 7.
 2. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4:  Opleiding en training.

 1. Coaching Lisse spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de cursus en coaching.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nimmer een resultaatverplichting.
 3. Coaching Lisse behoudt zich het recht voor de locatie voor de cursus te veranderen binnen een straal van 10 kilometer en om, in het geval van onvoldoende inschrijvingen, een cursus geen doorgang te laten vinden. Coaching Lisse zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

 

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Het cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Coaching Lisse verzendt daartoe (uitsluitend per email) een factuur (als pdf-bestand).
 2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Coaching Lisse zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 3. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een mailbevestiging met daarin opgenomen de afgesproken cursusdata, –tijden en -locatie.

 

Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
 3. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.
 4. De cursist die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een cursus of opleiding wordt bemoeilijkt, kan door Coaching Lisse van de cursus worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/ opdrachtgever.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 7: Afspraken verzetten, annulering en wijziging

 1. Indien door omstandigheden een cursus of coaching-sessie onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Coaching Lisse trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende cursus of coaching-sessie. Indien een vervanging niet mogelijk is en Coaching Lisse de cursus of coaching-sessie annuleert zal Coaching Lisse het reeds voldane bedrag restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Coaching Lisse is uitgesloten.
 2. Inschrijvingen kunnen tot 30 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus worden geannuleerd zonder dat hieraan kosten zijn verbonden. Indien een cursus binnen een termijn van 7-30 dagen wordt geannuleerd, blijft 50% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd. Indien een cursus of opleiding binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd, of indien de cursist niet komt opdagen, blijft 100% van het cursus- of opleidingsbedrag verschuldigd.
 3. Bij overmacht, bijvoorbeeld door ziekte of sterfgevallen van dierbaren, wordt in overleg de cursus of coaching-sessie geannuleerd of doorgeschoven naar een andere datum.
 4. Bij afzeggingen van individuele coachingssessie door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een sessie, wordt 100% van de kosten voor de betreffende sessie in rekening gebracht bij de opdrachtgever. In geval van overmacht en bij tijdige afmelding (d.w.z. minimaal 24 uur tevoren) wordt een nieuwe afspraak ingepland en worden opdrachtgever geen extra kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Met het geven van de cursus of coaching aanvaardt Coaching Lisse een inspanningsverplichting.

Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Coaching Lisse geleverde cursus en coaching de uiterste zorg wordt betracht, kan Coaching Lisse de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. Coaching Lisse is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

 1. Coaching Lisse sluit iedere aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van cursisten, door welke oorzaak dan ook tijdens een cursus ontstaan, uit, behalve voor zo ver er sprake is van opzet of grove schuld.
 2. Aan informatie op coachinglisse.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Coaching Lisse zijn vermeld aangaande cursus en coaching kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud / auteursrecht

 1. Het auteursrecht van het cursusmateriaal berust bij Time 2 Control.

 

Artikel 10: Toepasselijkheid en geschillen

 1. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Coaching Lisse geleverde cursus, of coaching dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Coaching Lisse kenbaar worden gemaakt per mail aan info@coachinglisse.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.
 2. Van toepassing is steeds de versie die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.
 3. Op geschillen tussen Coaching Lisse en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.